home
profiel
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
recente opdrachten
netwerkorganisatie
publicaties en dergelijke
ook nog
T 06 13919925
E info@dit.nu
KvK nummer 02100939

Jeugdzorg
Een langdurige opdracht van ruim 2 jaar als hoofd Behandeling en Opvoeding (B&O) bij Wilster, het Poortje. Wilster is een gesloten jeugdzorginstelling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met veelal multi-complexe problemen zijn waardoor ze, voor hun eigen veiligheid of die van anderen, opgenomen worden. Als hoofd B&O naast de directeur eindverantwoordelijk voor de inhoud. Deze gesloten jeugdzorg instelling zit volop in transitie, transformatie en reorganisatie. De gesloten cultuur moest omgebogen worden in van buiten naar binnen werken. Dit middels een heldere visie op behandeling en diagnostiek, strategisch positioneren van de gesloten jeugdzorg binnen het (gemeentelijke) krachtenveld in 3 provincien en bouwen van aansluitende trajecten met ketenpartners. In dat kader ook, samen met de bestuurder, actief in het transitie traject Jeugdzorg van provincie, gemeentes en zorginstellingen in Groningen, Drenthe en Friesland. Met RvB, directeur en MT lijnen uitzetten, professionals in beweging krijgen en met elkaar aan de slag. Coachen op resultaten en weerstanden ombuigen. Voortdurend strategisch, tactisch en operationeel niveau verbinden en resultaten boeken. Organisatie-inrichting aan laten sluiten: naar integraal management (en stopzetten van duaal leidinggeven) en resultaatverantwoordelijkheid. (Eind)verantwoordelijk voor meerdere ketenzorgprojecten. Daarbinnen aandacht voor sluitende trajecten en koppeling financieringsstromen van zzp's, dbc's, bedfinanciering overheid en provinciale en gemeentelijke gelden. Gericht op trajectzorg 2015 waarin aangesloten trajecten door gemeentes van drie provincies (als nieuwe opdrachtgevers) afgenomen gaan worden.

Veranderopdracht anderzijds om in deze hybride organisatie:
o Vanuit principes van integraal management (stoppen met duaal leidinggeven), een open behandelklimaat te realiseren waarin professionals anders worden gepositioneerd. Bottum-up: de coach/mentor van de jongere krijgt meer verantwoordelijkheid, minder professionals rondom 1 jongere. Vanuit integraal management ligt de opdracht om nu van buiten naar binnen te werken waarmee managers actief bijdragen aan strategische positionering in de drie regio's.
o Vanuit de visie: '1 kind, 1 plan' en 'verblijf zo kort als mogelijk doch zo lang als nodig', beleid voor behandeling opstellen (2011), inclusief implemenatieplan. Invoering van een open behandelklimaat, gebaseerd op systeemgericht, sociaal-competent en oplossingsgericht werken.
o De gesloten jeugdzorg plus positioneren binnen de (gemeentes van de) drie provincies en relevante instellingen vanuit een goede wisselwerking tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
o Bijdragen aan invulling nieuw opdrachtgeverschap van gemeentes, trajectprijsberekening, kpi's aanpassen etc.
o Verantwoordelijk voor resultaten, teamontwikkeling (coaching) en procesoptimalisatie. Bij stagnatie intern en met ketenpartners als procesbegeleider/coach ingezet.
o Bijdrage aan toekomstvaste inrichting (reorganisatie) van processen (proces inhoud en herinrichting ondersteunende diensten en staf) op processen met aandacht voor principes van lean en regelarm.

Ziekenhuis
Een opdracht van ruim een jaar als hoofd ad interim van een OK (OperatieKamer) en CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) van een ziekenhuis in fusie. Gericht op het mee ontwikkelen van een post-fusie structuur en cultuur; lopende en complexe processen optimaliseren; de zorgketen versterken en de samenwerking binnen de OK als ook daarbuiten vergroten. In dit proces spelen de specialisten een belangrijke rol. De CSA als zelfsturend team versterken door een ieder actief te betrekken bij het proces en een passende rol te geven binnen het team. Daarnaast projectmatige aanpak van noodzakelijke veranderingen als gevolg van inspectierapporten en HKZ.

Hoge School
Lopende opdracht als adviseur/teamcoach van een MT met sterrolhouders bij een Masteropleiding op een Hogeschool. Het doel is het doorbreken van stagnatie bij de invoering van resultaatverantwoordelijke teams. Hiertoe is een traject op maat samengesteld waarbij de groep begeleid wordt op het helder krijgen en houden van de meetlat, de mate van eigenaarschap en wat dat betekent voor de te nemen stappen. In de bijeenkomsten is het hier en nu consequent uitgangspunt voor feedback op gedrag. Als aanvulling op het traject wordt coaching geboden, waarbij de focus meer gericht is op de persoonlijke competenties van betrokkenen binnen de cotextvan de opdracht.

Welzijnsorganisatie
Als kwartiermaker ad interim ingezet in een grote en complexe welzijnsorganisatie. Het doel was om de AWBZ- zorg binnen deze (matrix)organisatie te positioneren. Binnen een context waar met name reintegratie- en activeringsactiviteiten worden aangeboden. Gerealiseerd is een uitbouw van het volume en een verbreding van het aanbod. Zo is bijvoorbeeld een aanbod voor gemeentes ontwikkeld voor uitkeringsgerechtigden die gescreend zijn op hun behoefte aan (AWBZ-)zorg. Belangrijke voorwaarde was het behalen van de HKZ-certificering. De processen zijn afgestemd op de veranderingen binnen de WMO. Integraal onderdeel was de teamontwikkeling van de betrokken professionals op werkwijze en gedrag.